Živý region

Podporujeme vznik BIO regionu

Začínáme na Tišnovsku a směřujeme k udržitelnému hospodaření s místními zdroji. Pojďte společně s Impact Hubem a Hnutím DUHA oživit jeden region za druhým! 

Kdo všechno se zapojí

Ke spolupráci zveme všechny, kteří chtějí pečovat o krajinu, půdu i kvalitní potraviny. V souladu s přírodou, ekonomicky a s pozitivním společenským dopadem pomocí ekologického zemědělství. Úspěch vybraných mikroregionů může změnit trendy nejen v České republice.

zemědělci, farmáři a výrobci

sousedé a spotřebitelé

starostové a další zástupci

odborníci, investoři, podnikatelé

inovátoři, ekologické a tech projekty

školy a místní spolky

Tvoříme krajinu pro budoucí generace

Zemědělství pomáhá utvářet krajinu, zhodnocovat a chránit zdroje a obohacovat regiony. V současné době na našem území nejsou dostatečně zastoupeny udržitelné postupy. Chceme dosáhnout lokální transformace odspoda nahoru. Celkově zapojíme více než 30 jednotlivců a organizací.

Co už se povedlo

  • Našli jsme mikroregion, který je připraven pracovat na kýžených změnách –  Tišnovsko v Jihomoravském kraji
  • Zapojujeme všechny lokální aktéry a vytváříme společně konkrétní cíle

Co nás ještě čeká

  • Odkryjeme potenciál dané oblasti a budeme se vzdělávat (2022)
  • Podpoříme přechod na udržitelné, regenerativní zemědělství (2022/2023)
  • Zhodnotíme výsledky a přineseme studii pro další regiony (2023)

Kulaté stoly

Představení projektu, sestavení společné vize

30. 3. 2022

Po úvodní prezentaci konceptu zahájíme facilitovanou diskuzi. Definujeme si hlavní cíle, zjistíme přání a očekávání všech aktérů a také co zachovat a co rozvíjet. 

 Určení potřeb, příležitostí
a rizik v regionu

13. 4. 2022

Budeme pokračovat v diskuzi o potřebách v konkrétních oblastech vybraného mikroregionu. Rozpracujeme strategické cíle a pojmenujeme si hlavní rizika.  

Návrhová opatření
a projekty k realizaci

27. 4. 2022

Na základě 3 nejvýznamějších příležitostí sestavíme 3 pracovní projekty. Stanovíme jejich vedení, harmonogram a klíčové faktory pro úspěšnou realizaci. 

Aktuality Živého regionu

Zima 2022/2023

Čeká nás mnohé! Setkání se zastupiteli města Tišnov, kde chceme najít synergie spolupráce. Následně také kulatý stůl s 6 tišnovskými školními parlamenty. Do konce roku budeme mít zpracovaná data ze spotřebitelského průzkumu a hotovou kartu producentů, s ní pak máme velké plány.

Přečíst celé »

Podzim 2022

Propojujeme školní jídelny a místní farmáře a pořádáme další kulaté stoly. Vyhodnocujeme výstupy z mapování mezi lokálními výrobci a pěstiteli a chystáme spotřebitelský výzkum, abychom získali kompletní obrázek o potřebách obyvatel mikroregionu.

Přečíst celé »

Zajímá vás více?

Jste z oboru? Chcete se zapojit, nabídnout svou expertízu nebo být v kontaktu s tvůrci projektu? Nechte nám svůj kontakt a my se ozveme.

Představujeme živý region Tišnovsko

Jaká je naše vize? S kým spolupracujeme? Proč jsme zvolili Tišnovsko a jaké výzvy nás čekají?

Přehrát video

Co o projektu říkají realizátoři

Slovníček pojmů

BIO region je zeměpisná oblast, kde zemědělci, občané, provozovatelé cestovního ruchu, sdružení a orgány veřejné správy formalizují dohodu o udržitelném hospodaření s místními zdroji na základě produkce a spotřeby ekologických potravin.

Jde o udržitelné hospodaření s půdou a v krajině, produkuje zdravé a kvalitní potraviny. Skloubením moderních vědeckých poznatků a tradičních osvědčených postupů podporuje biodiverzitu a chrání půdu před poškozováním. Vylučuje užití agrochemikálií a geneticky modifikovaných organizmů.

Komplexní způsob obhospodařování půdy v souladu s principy přírody s co nejmenšími zásahy člověka. Tento způsob vrací půdě její přirozené schopnosti a zlepšuje její stav. Mezi základní rysy patří: minimální množství mechanického a chemického narušování půdy, nepřetržité pokrytí povrchu půdy.

Propojení zemědělského a sociálního sektoru, kdy se farmy nezabývají jen produkcí a prodejem zemědělských produktů, ale nabízí pracovní místa znevýhodněným osobám na pracovním trhu, poskytují sociální služby a vzdělávací aktivity. Posláním je pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným lidem a jejich zapojení do běžného života.

Jiný výraz pro zemědělce, který je charakterizován tím, že se věnuje hospodaření na půdě v lokálním či regionálním kontextu, dodává produkci na místní trh. Obhospodařované plochy jsou malého až středního měřítka, obvykle pouze v místě působení farmáře. Systém hospodaření je v ideálním případě malým uzavřeným koloběhem. Za příklad můžeme dát rodinná hospodářství. Vedle pojmu farmář se užívá také sedlák, pěstitel, lokální producent a další příměry.

Jednotlivec či zemědělský podnik, který je producentem zemědělských komodit. Obvykle hospodaří na vlastní či propachtované půdě, za zemědělce bývá označován ten, kdo vytváří zemědělské produkty, např. potraviny rostlinného i živočišného původu. Označení zemědělec je také užíváno ve spojitosti osobou, která vyrábí suroviny pro průmyslovou výrobu (rostlinná vlákna, rostlinné oleje, bioplyn). Jedná se obecně o hospodáře na středně velkých a velkých plochách s desítkami až stovkami hektarů půdy.

Je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním posláním MAS je zvýšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Je spotřebitelským řetězcem, kdy se nejkratším způsobem, ideální v místě lokální výroby i spotřeby, dostává produkt od zemědělce ke spotřebitelům. Krátkým dodavatelským řetězcem může být prodej ze dvora, lokální farmářský trh, dodávání místní produkce od zemědělců do domácností, školních a podnikových jídelen či gastronomických zařízení.

Je spotřebitelským řetězcem, kde nedochází k umístění celého zpracovatelského a dodavatelského řetězce v rámci místa výroby a spotřeby. Finální produkt tak může být v několika fázích přepravován za hranice regionu, než se dostane ke konečným spotřebitelům. Jednotlivé fáze nemusí být geograficky ani procesně ukotveny v místě původu či vzniku produkce.
Komunitou podporované zemědělství, způsob produkce a spotřeby potravin, kdy se spotřebitelé a zemědělec stávají partnery. Spotřebitelé vědí, odkud jejich potraviny pocházejí, mají zajištěn předplacený podíl lokální a sezónní BIO produkce. Zemědělec, který má pravidelné odběratele, může snadno plánovat sezónu (od výsevu po sklizeň).