Zvýšení biodiverzity a ozelenění zemědělské krajiny na Podbrněnsku

V rámci spolupráce s místními aktéry v území katastru obcí Loděnice, Syrovice a Troskotovice společnost Ekotoxa realizuje kulaté stoly, které na sebe tematicky navazují. Na prvním kulatém stole v obci s místní samosprávou, zemědělci, vlastníky půdy, lokálními organizacemi a spolky diskutuje nad mapou katastru obce problematiku zemědělské krajiny – eroze, sucha, biodiverzity a dalších problematik. Účastníci se vyjadřují k zachyceným problémům a doplňují subjektivně vnímané problémy v zemědělské krajině a zkušenosti, které tam s projekty v krajině mají. Cílem je na odborně facilitovaném setkání účastníků umožnit propojit osoby s různými zájmy v krajině a umožnit navázání spolupráce, která povede k realizaci opatření v krajině, která zlepší současný stav zemědělské krajiny a zvýší biodiverzitu a schopnost adaptovat se na klimatické změny. Společnost Ekotoxa zaznamenané podněty od účastníků vypořádá a vypracuje soubor návrhových opatření, které následně na dalším kulatém stole v obci s účastníky prodiskutuje. Opatření, která je možné realizovat, účastníci společně dále diskutují a připravují společný postup k jejich realizaci. Z uskutečněných kulatých stolů v roce 2023 a 2024 můžeme zmínit doporučená opatření pro jednotlivé obce.

Obec Loděnice, prioritizace opatření v katastru obce: 

 • Ochranné zatravnění na svažitých pozemcích nad Loděnickou Strouhou
 • Rozšíření zrealizovaných biokoridorů, biopásů a alejí
 • Výsadba stromořadí v lokalitě U sadu
 • Průleh/příkop podél účelové komunikace v lokalitě U sadu
 • Mokřad, popř. tůň na podmáčené lokalitě v údolnici v lokalitě U sadu
 • Obnova sadu u zemědělského areálu
 • Zatravnění jetelotrávami, s potenciálem květnaté louky u zemědělského areálu
 • Výsadby na obecním pozemku u střelnice (rozvolněná mozaika nižších i vyšších dřevin podporující výskyt ptactva v zemědělské krajině)

Obec Syrovice:

 • Revitalizace prameniště Syrůvky
 • Vybudování tůní okolo průmyslových hal
 • Vhodnější péče obce o zeleň 
 • Revitalizace rybníku u Mlýna
 • Stožár v lesoparku pro podporu hnízdění čápa bílého

Obec Troskotovice:

 • Travní porosty s rozptýlenými dřevinami či skupinami dřevin
 • Výsadby alejí a dřevin
 • Mozaikovitá výsadba dřevin, doplnění 
 • Pravidelné sečení a mozaikovost biocenter (pískovna)
 • Vznik mokřadu