3 pilotní projekty aneb kudy do toho

Sepsané dokumenty včetně řetězce dopadu máme, teorii známe, uzavřeli jsme důležitá partnerství i jednání a vytipovali lokální leadery. Co teď? Jak začít proměňovat sen o udržitelnějším regionu ve skutečnost? Od stolu to nejde. To víme. Jen v první fázi projektů jsme spolu s partnery strávili na Tišnovsku 20 hodin. Do čeho se vrháme nyní? 

  1. Zmapování a propojení lokálních stakeholders pro vzájemnou spolupráci 
  2. Podpora odbytu místní produkce 
  3. Podpora místních zpracovatelů 

MAPOVÁNÍ

Co řešíme? Mapování farem a vytvoření seznamu všech producentů a zpracovatelů, kteří se v oblasti ORP Tišnovska nacházejí. Přibližně 15 z nich, u kterých vidíme vzájemně největší potenciál, obejdeme, promluvíme si o jejich potřebách a příležitostech a zjistíme, na čem můžeme společně stavět. Nic pro městské fiflenky. Naštěstí úkolu se zhostí zkušená kolegyně a zakladatelka SoFarm Denisa Hladovcová a projektový tým Impact Hubu a Hnutí DUHA, kteří mají k takové definici daleko. K čemu bude seznam, postupně doplněný také o památky a soupis nejrůznějších  aktivit pro návštěvníky ORP Tišnovsko, sloužit? K propojení místní infrastruktury – aby o sobě každý navzájem věděl. Spotřebitelé o producentech, farmáři o prodejcích, veřejnost o trzích atd. Myslíte, že Tišnovsko není tak velké? A přeci jsme na kulatých stolech identifikovali problém roztříštěnosti zainteresovaných skupin, které by sice měly spolupracovat, ale zatím se tak neděje.

Očekávaný dopad (2023): Zapojení a prosíťování zainteresovaných skupin, obnova dobrých místních vztahů které vytvoří efekt sněhové koule pro lokální spolupráci 

MÍSTNÍ ODBYT 

Co řešíme? Chceme propojit místní výrobce a producenty s místními odběrateli a dodavateli. Cílem je posílit 2 základní odbytová místa, které odebírají lokální produkty. Jedno je v centru Tišnova a druhé je zatím na Ekofarmě Nelepeč. Chceme, aby obě fungovala celoročně a stabilně. A také aby návštěvníci i místní věděli, proč má smysl investovat čas a peníze do krátkého dodavatelského řetězce.  Nejde jenom o snížení uhlíkové stop,  ale hlavně o naše zdraví. V tuto chvíli Místní dodavatelé nemají dostatečný celoroční lokální odbyt. Proto bychom chtěli Tišnovsko zviditelnit také v Brně, jehož kupní síla představuje substituční efekt na letní měsíce. Pomohla by také lepší orientace spotřebitelů a jejich osvěta.

Očekávaný dopad (2023): Chceme posílit odbytové místo – lokální tišnovskou Spižírnu, která bude finančně udržitelná. Také chceme podpořit zvýšení odbytu BIO produktů a návštěvnost na tišnovských farmách. EkoFarma Nelepeč se stane leaderem ekologického zemědělství a dobré praxe. 

MÍSTNÍ VÝROBCI A ZPRACOVATELÉ

Co řešíme?  Společně s Místní akční skupinou Brána Vysočiny validujeme projektovou dokumentaci a další kroky, které je potřeba uskutečnit, abychom se mohli vrhnout do realizace nápadu lokální zpracovny. Pokud nám validace ukáže, že se tento projekt potkává s aktuálními potřebami vybraných aktérů, vytvoříme s místními výrobci a zpracovateli místo, které budou moct využívat pro zpracování ovoce a zeleniny a snad také k pečení a vaření pro místní školku. To vše komunitně a legálně.  Vizí tohoto sdíleného prostoru je, aby se časem stala taky komunitním centrem nebo inkubátorem, pro podnikatelské nováčky, kteří si chtějí vyzkoušet podnikat v oblasti zpracování místní produkce nebo pečení. Zároveň by měl tento prostor sloužit pro vzdělávání a workshopy. Proč se zatím nic takového nevybudovalo? Místní samospráva nemá dostatečné koordinační, časové a finanční kapacity pro realizování nápadu zpracovny, poslední dva roky covidové doby tuto aktivitu rázně pozastavili,  takže se společně pouštíme do znovuobnovení nápadu a pokračujeme tam, kde se přestalo.  

Očekávaný dopad (2023): Věříme v nastavení funkčních podmínek, které povedou k vybudování fungujícího prostoru a položí základy pro budoucí funkční komunitní  centrum/ inkubátor. 

Pro každý pilotní projekt jsme na třetím kulatém stole identifikovali místní akční a pracovní skupinu, potřeby a klíčové fáze projektu, časový rámec a následná opatření. Také máme tabulku dalších 20 opatření a dílčích projektů, které jsme předali MAS Brána Vysočiny a místostarostovi Tišnova k dalším aktivitám, které na vznik Živého kraje navazují. Co vy na to? Dávají vám naše práce a rozpracované projekty smysl? Pokud se chcete zapojit, můžete se ozvat přes kontaktní formulář. Nebo sledujte naše stránky a my brzy přineseme další aktuality.